zum Inhalt springen

Privacy Policy

Informácie o ochrane osobných údajov podľa čl. 13 GDPR

Upozorňujeme, že Vami poskytnuté údaje sa spracujú podľa nasledujúcich právnych predpisov na tieto účely:

Účel: realizácia projektu Interreg SK-AT CITY NATURE

Právne predpisy:

·         Organizačný poriadok  magistrátu

·         Čl. 6 ods. 1 písm. a) Základného poriadku o ochrane osobných údajov (súhlas)

·         § 15 Zákona o ochrane prírody Mesta Viedeň

Na tento účel budú osobné údaje poskytované nasledujúcim príjemcom:

Mesto Viedeň – Ochrana životného prostredia

Dresdnerstraße 45, 1200 Wien

city.nature@wien.gv.at

Zmluvný spracovateľ Mesta Viedeň – Ochrany životného prostredia v rámci projektu SK-AT CITY NATURE:

Andreas Semper

Johann-Krist-Str. 1, 3580 Horn
andreas@semper.at

Upozornenia

Pre dobu uchovania Vami poskytnutých údajov platia zákonné lehoty, resp. skartovací poriadok pracoviska, ktoré zodpovedá za Vašu záležitosť. Za projekt zodpovedá úsek NAGMO (ochrana životného prostredia, geodáta a mobilita), kde sa skartácia údajov vykoná po 10 rokoch.

Máte právo na informácie o osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, rovnako ako na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo právo odvolať sa a namietať ich spracovanie.    

Máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas; upozorňujeme však na to, že na základe súhlasu bolo spracovanie údajov až do odvolania oprávnené. Ak si myslíte, že Vaše práva neboli zohľadnené alebo iba nedostatočne, môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov (Datenschutzbehörde).

Následky neposkytnutia Vašich údajov:

Nebudeme Vám môcť doručiť newsletter projektu Interreg SK-AT CITY NATURE, ani odpovedať na dopyty poslané prostredníctvom kontaktného formulára.

Ďalšie informácie

Zodpovednosť za spracovateľskú činnosť:

Mesto Viedeň – ochrana životného prostredia

S otázkami vo veci ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na splnomocnenca Mesta Viedeň pre ochranu osobných údajov na adrese datenschutzbeauftragter@wien.gv.at!

Tiráž

Vlastník média a vydavateľ:
Magistrát mesta Viedeň,
Mesto Viedeň – Ochrana životného prostredia 
Dresdnerstraße 45
A-1200 Wien
Tel.: (+43) 1 400073440
E-mail: post@ma22.wien.gv.at