zum Inhalt springen

All City-Nature Facts

City Nature – mestská biodiverzita ako cezhraničný projekt medzi Viedňou a Bratislavou

Viedeň a Bratislava sú dve zelené mestá, bohaté na rastlinné a živočíšne druhy, spojené zeleným pásom dunajských luhov. V oboch mestách sa v budúcich desaťročiach očakáva veľký rast. Ako smart city si Viedeň stanovila cieľ zachovať 50 % zelene. Kvôli stúpajúcej potrebe priestoru na rekreáciu rastie aj tlak na tieto zelené plochy. Potrebné sú riešenia na uspokojenie všetkých nárokov, teda záujemcov o rekreáciu, ale aj potrieb prírody, bez ktorej by nebolo oddychu. Súčasne v oboch mestách prebieha proces zahusťovania a obnovy. Preto je mimoriadne dôležité zachovať a podporovať v meste vitálnu prírodu, umožňujúcu bohaté zážitky. Tomu treba prispôsobiť nielen budovy, ale aj rekreačné oblasti a komunikačné metódy v oblasti ochrany prírody.

Projekt realizovaný v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko, súčasť prioritnej osi 2 (Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity), potrvá 36 mesiacov a má celkový rozpočet 1,67 mil. eur. Mesto Bratislava zastupujú Mestské lesy v Bratislave (MLB) ako hlavný partner, projektovým partnerom na rakúskej strane je „Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22“ (Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia – MA 22). Ďalším projektovým partnerom je DAPHNE (Inštitút aplikovanej ekológie). Okrem toho má projekt osem strategických partnerov, ktorých zámerom je prispieť k optimálnemu výsledku.

Hlavným cieľom projektu je aktívne zapojenie obyvateľstva do realizácie projektu. Praktické opatrenia na zachovanie biodiverzity, nadobudnutie osobných skúseností a ich odovzdávanie ďalším majú podnietiť ľudí k tomu, aby prispeli k udržaniu biodiverzity.

Prehľad pracovných balíkov projektu CITY NATURE

 • starostlivosť o lúky s dobrovoľníkmi
 • monitoring stavu populácie netopierov a lúčnych druhov so zapojením verejnosti (občianska veda)
 • výstava "Rozvoj mesta a ochrana prírody" s atraktívnym programom
 • odborné exkurzie
 • workshopy s odborníkmi
 • Prvý cezhraničný deň biodiverzity
 • informačný web s témami "Kvitnúca plocha" a "Habitat"
 • vybudovanie Infocentra Kamzík v Bratislave

Pracovný balík Komunikácia

Obsah:

Šírenie poznatkov prostredníctvom špecifických informačných aktivít, informačných podujatí, workshopov, exkurzií, školiacich programov a ponuky ďalšieho vzdelávania, ako aj ďalších aktivít uvedených v pracovných balíkoch.

Cieľ:

Zvýšenie informovanosti cieľových skupín o význame ochrane prírody.

Realizácia:

Medzi aktivity v rámci tohto pracovného balíka patrí výroba informačných materiálov (plagáty, informačné tabule, roll-upy, informačné zložky, reklamné predmety) a tlačové správy, rovnako ako informačné podujatia, vytvorenie a správa internetovej stránky projektu, úvodné stretnutie a záverečná konferencia.

Pracovný balík Teória a koncepcia - vypracovanie metód, stratégií a postupov na zachovanie a podporu biodiverzity v mestskom prostredí

Obsah:

Spoločná príprava metód na zachovanie biodiverzity v ekosystémoch regiónu Twin City, na územiach NATURA 2000 a súvisiacich územiach; spoločná príprava na uplatňovanie navrhovaných metód v pilotných oblastiach v Pracovnom balíku 4.

Cieľ:

Cieľom je navrhnúť efektívne a trvalo udržateľné metódy a opatrenia, ktoré prispejú k lepšiemu stavu ochrany a manažmentu vybraných biotopov.

Detailné ciele:

 • vypracovanie účinných a trvalo udržateľných postupov a opatrení na zvýšenie biodiverzity na lúkach v mestskom prostredí
 • koncepcia monitoringu, ako aj opatrenia na zachovanie a podporu vybraných ohrozených druhov
 • vytvorenie možnosti dlhodobej a stálej údržby lúk v súlade so zásadami ochrany prírody
 • koncepcia pre informovanie a zapojenie verejnosti do zachovania a zvýšenia biologickej rozmanitosti
 • zlepšenie postavenia, ochrany a manažmentu vybraných biotopov

Realizácia:

Tento teoretický pracovný balík tvorí základ praktických aktivít v Pracovných balíkoch 4 a 5.

Zachovanie biologickej rozmanitosti v mestskom prostredí si vyžaduje špeciálne postupy a vypracovanie osobitných metód šitých na mieru pre jednotlivé situácie. V tomto pracovnom balíku ide o vypracovanie spoločnej metodiky na zachovanie a podporu lúčnych biotopov a druhovej rozmanitosti v urbánnom kontexte. Metodika zahŕňa vypracovanie a zostavenie podkladových materiálov pre jednotlivé územia, koncepciu mapovania rastlinných a živočíšnych druhov a identifikáciu hlavných druhov, ako aj vypracovanie metód na vyhodnotenie navrhovaných opatrení. Okrem toho sa uskutoční analýza vhodných postupov údržby, preskúmajú sa možnosti údržby a využitia pokosenej hmoty, ako aj zapojenia verejnosti do starostlivosti o lúky. Na vypracovaní koncepcie sa budú podieľať rôzni odborníci z oblasti vegetačnej ekológie, fauny, flóry a starostlivosti o krajinu, preveria sa možnosti jej realizácie spolu s verejnosťou. Počas dvoch workshopov sa vypracujú metódy, stratégie a postupy pre zachovanie biodiverzity, a to na úrovni biotopov, rastlinných a živočíšnych druhov a z hľadiska možnej starostlivosti. Realizovateľnosť vypracovanej metodiky sa preverí na vybraných pilotných biotopoch s plochou 11 ha (Pracovný balík 5), príslušné mapovanie je súčasťou Pracovného balíku 4.

Pracovný balík Výskum a monitoring

Obsah:

Pracovný balík je zameraný na mapovanie a monitoring lúčnych spoločenstiev, netopierov a vtáčích druhov v Bratislave a Viedni na základe výsledkov Pracovného balíku 3 (Teória a koncepcia). Na základe rozdielnych predchádzajúcich skúseností partnerov a podobného druhového zloženia v obidvoch mestách môžu partneri na seba metodicky nadviazať a výsledky priamo porovnávať.

Cieľ:

Skĺbenie aktuálnych výskumných projektov so zapojením verejnosti.

Realizácia:

MA22 a DAPHNE sa zamerajú na výskum ohrozených biotopov a živočíchov v urbánnom prostredí:

 • Lúčne spoločenstvá sú domovom rôznych typických druhov rastlín a živočíchov, ktoré môžu slúžiť ako indikátor stavu jednotlivých oblastí. Aby bolo možné širokej verejnosti objasniť význam územia, na ktorom sa v Pracovnom balíku 5 vykonáva údržba, a súčasne určiť úspešnosť prijatých opatrení, vykoná  sa na začiatku a na konci projektu za účasti verejnosti registrácia typických druhov rastlín a živočíchov, ktoré definovali experti na svojom prvom workshope ako indikátory stavu týchto území.
 • Niektoré druhy netopierov a vtákov nasledujú človeka do jeho sídel a žijú tak v bezprostrednej blízkosti. Nakoľko sa niektoré z týchto druhov rozširujú prevažne v mestách a zároveň sú v stále väčšej miere odkázané na ochranné opatrenia, predstavujú mimoriadne vhodný prostriedok na to, ako upriamiť pozornosť na význam mestskej biodiverzity. Belorítka obyčajná a rôzne druhy netopierov, ako typické príklady hlavných druhov urbánnych biotopov, budú predmetom dvoch ukážkových výskumných projektov za účasti verejnosti. Z výsledkov výskumnej práce budú odvodené opatrenia na ich ochranu.

Výsledky výskumu a monitoringu budú získavané s aktívnou pomocou verejnosti a budú priamo zapracované do programu environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky (Pracovný balík 6) a šírené nielen na školách, ale aj medzi odbornou a laickou verejnosťou.

Pracovný balík Metódy a realizácia údržby biotopov – inovatívne postupy v pilotných biotopoch (SK) a vybraných lúčnych biotopoch (AT)

Obsah:

Na základe koncepcie, ktorá bude ako výsledok dvoch workshopov v rámci Pracovného balíku 3 vypracovaná v súlade s praktickými zisteniami z terénnych prieskumov a pilotnej obnovy lúk, sa bude uskutočňovať údržba lúk za účasti záujemcov z radov verejnosti.

Cieľ:

 • Praktická realizácia metód, stratégií a postupov vypracovaných v rámci Pracovného balíku 3, určených na zachovanie biodiverzity na úrovni habitatov, druhov a biotopov.
 • Údržba 11 ha lúk v súlade so zásadami odbornej ochrany prírody.

V stále rastúcich veľkomestách sa údržba lúk pomocou vhodných metód čoraz častejšie stáva predmetom konfliktu záujmov medzi zabezpečením ich rekreačnej funkcie, zachovaním lúk ako biotopov s typickým druhovým zložením a plnením národných i medzinárodných zákonov o ochrane prírody. Obyvatelia miest sú si stále menej vedomí významu odbornej starostlivosti o lúky v súlade so zásadami odbornej ochrany prírody. Chýbajúce vedomosti na strane obyvateľstva súčasne vedú k nepochopeniu potreby špeciálnej starostlivosti o vzácne územia. Zmeniť to má zapojenie verejnosti do údržby lúk, s ktorým ráta tento pracovný balík. Celkovo sa vykoná údržba na 11 ha lúk s cieľom ich rozvoja v súlade so zásadami odbornej ochrany prírody.

Pracovný balík Nové verejné produkty a služby, súvisiace sprievodné aktivity na zvyšovanie verejného povedomia

Obsah:

V rámci pracovného balíka partneri vytvoria a predstavia produkty a služby, ktoré sú potrebné na zlepšenie metód manažmentu v súlade so zásadami odbornej ochrany prírody.

Cieľ:

Cieľom je prehĺbiť environmentálne povedomie širokej verejnosti a prispieť k zmene postoja verejnosti k využívaniu a manažmentu biotopov v mestskom prostredí, aby bolo možné zachovať biodiverzitu v mestách Bratislava a Viedeň, resp. v regióne Twin City.

Realizácia:

Prostredníctvom dvoch informačných pracovísk (Bratislava – Infocentrum Kamzík a Service Center – City Nature Wien) a súčasne formou informačných a vzdelávacích podujatí.

Bratislava-Infocentrum Kamzík (pozri aj Pracovný balík 7)

V Infocentre budú MLB a DAPHNE v spolupráci so strategickými partnermi poskytovať environmentálne vzdelávanie v troch jazykoch (SK, DE a EN) pre širokú odbornú a laickú verejnosť, ale najmä pre školské triedy, súčasťou budú aj spoločné odborné stretnutia a cezhraničné podujatia odborníkov na ochranu prírody a udržateľný rozvoj.

MLB spoločne s DAPHNE spustia pravdepodobne v období 10/2020 až 5/2021 skúšobnú prevádzku Infocentra. Predbežné výsledky skúšobnej prevádzky sa stanú súčasťou programu environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky, vypracovaného v rámci Pracovného balíku 4 pre budúcich návštevníkov Infocentra Kamzík. Prevádzka Infocentra je plánovaná v pracovné dni aj počas víkendov. V pracovných dňoch bude Infocentrum otvorené najmä pre skupiny a kolektívy, ktorým poskytne organizovaný program v doobedňajších hodinách; cez víkendy sa predpokladá využitie objektu a súvisiaceho arboréta najmä individuálnymi návštevníkmi a rodinami s deťmi. Okrem vzdelávacích programov môžu návštevníci každý deň získať informácie o pobyte na území Malých Karpát v správe MLB, prírodných zaujímavostiach a možnostiach rekreácie v prírode.

Service Center – City Nature:

MA 22 zabezpečí virtuálnu servisnú službu vo forme webového portálu "Service Center - City Nature", ktorého cieľom je zlepšiť komunikáciu s verejnosťou na tému špecifickej ochrany prírody v meste. Táto webová stránka bude poskytovať informácie, poradenstvo a školenia na viacerých úrovniach.

Zvyšovanie povedomia:

Partneri MLB, MA22 a DAPHNE uskutočnia sériu odborných a laických podujatí na zvýšenie informovanosti a záujmu verejnosti v rámci procesu ochrany prírody a zachovania biodiverzity. V programe sú naplánované letáky, výstavy, exkurzie, deň otvorených dverí v Bratislave a „Prvý cezhraničný deň biodiverzity vo Viedni“, rovnako ako exkurzie pre širokú verejnosť.

Pracovný balík Infocentrum. MLB založia prvé infocentrum v Malých Karpatoch na území Hl. mesta SR Bratislavy – Infocentrum KAMZÍK.

Obsah:

Založenie prvého infocentra „Bratislava – Infocentrum KAMZÍK“

Cieľ:

Rozšírenie a prispôsobenie existujúcej a nevyužívanej budovy v areáli MLB na Kamzíku na objekt viacúčelového infocentra určeného pre verejnosť.

Realizácia:

Na pozemku vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislava a v správe organizácie MLB je v súčasnosti objekt rekreačnej chatky, ktorý sa prevádzkuje sezónne, súčasný technický stav nie je optimálny. Priľahlý pozemok je husto zarastený pestrou drevinovou výsadbou, zakladanou ako arborétum. V súčasnosti je pozemok oplotený a neprístupný pre verejnosť. Poloha pozemku na križovatke ciest na Kamzík a k lanovke predpokladá jeho využitie v prospech verejnoprospešných služieb, ktoré sú hlavnou náplňou činnosti organizácie MLB. Možnosť rekonštrukcie objektu a rozšírenie jeho funkcie v prospech verejnosti by naplnilo dlhodobé požiadavky na zvýšenie možností na environmentálne vzdelávanie v Bratislavskom lesoparku.

Súčasťou nového objektu bude:

 • návštevnícke infocentrum prístupne z verejnej komunikácie,
 • toalety pre verejnosť,
 • multifunkčná miestnosť pre účely environmentálnej výchovy a podujatí zameraných na posilnenie cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce environmentálnych subjektov,
 • 2 kancelárie, kuchynka a sklad.

Aktivity plánované v exteriéri:

 • úpravy pozemku,
 • kryté altány pre exteriérové aktivity,
 • rekultivácia arboréta,
 • vybudovanie sústavy prírodných chodníkov v arboréte,
 • priestory na environmentálne vzdelávanie a rekreáciu.
folder und flyer

Správy